کارافرینی  

درخواست حذف این مطلب
نمایند ... بیمه پاسارگاد چه مزیتی برای من دارد: 1️⃣شروع یک ... ب و کار اختصاصی 2️⃣ایجاد یک درآمد رسوبی و ماندگار تا ٣٠ سال 3️⃣عدم نیاز به سرمایه اولیه 4️⃣ ... ب درآمد بدون محدودیت 5️⃣جامعه متقاضی بیمه به اندازه ٧٠ میلیون نفر 6️⃣ ... ب اعتبار اجتماعی در جامعه 7️⃣دریافت وام های ضروری از شرکت 8️⃣ ... مستقل شرکت بیمه پاسارگاد 9️⃣بدون محدودیت جغرافیای جهت فعالیت

ادامه مطلب