گفتگوی معروف پیتر باگدانوویچ با آلفرد هیچکاک / باز شناسی سینمای یک !!!  

درخواست حذف این مطلب
گفتگوی معروف پیتر باگدانوویچ با آلفرد هیچکاک / باز شناسی سینمای یک !!! گفتگوی معروف پیتر باگدانوویچ با آلفرد هیچکاک / باز شناسی سینمای یک !!! «هیچکاک» ، مردی که زیاد می‌دانست!  این گفتگوی بسیار مهم که پس از مصاحبه ی هیچکاک-تروفو مهمترین منبع برای آشنایی با عقاید و مِتدهای هیچکاکی از زبان خود !!! ساز است برای نخستین بار به فارسی برگردانده می شود. اصل آن در کتاب «سینمای آلفرد هیچکاک » (موزه ی هنرهای مدرن نیویورک، 1963 ) چاپ شده و از بعضی جهات حتی

ادامه مطلب  

امروز را جشن گرفته ایمْ با چند روایتِ‌معتبرْ .  

درخواست حذف این مطلب
در ستایشِ شَهریوری که همسایه ی دیوار به دیوارِ‌مهر هست و مادرِ مستِ پاییزْ می توان به اندازه ی تمام برگ های سَبزی که از پنجره ی بازِ‌اتاق ، برایَم دست تکان می دهند کلمه نوشت ؛ می توان به اندازه ی تمامِ سُرفه های اوّل  بادِ بنفشْ  ، دیکته نوشتمی توان نخ و سوزن را ورداشت و تابستان را دوخت به فصلِ دیگرِ در راهو یک کافِ  اهلیِ زرد ضمیمه اش کرد و " کتابستان "‌پدید آورد ؛ با یک دست و یک نخ و یک سوزن .فکرش را ... ید ! !!!چه دلبرانه است ...بی زمی

ادامه مطلب